EVA SỐNG ĐẸP

Chừa lại khoảng không gian riêng cho mình và người khác Dù là ai, chũng ta cũng nên giữ 1 khoảng cách phù hợp. Khoảng cách thích hợp, hoàn toàn tin tưởng, tôn trọng nhau giúp cho cuộc sống trở nên thoải mái mỹ mãn, tình cảm sẽ trở nên ngọt ng...